O FUNDACJI

Fundacja MY PACJENCI powstała w 2012 roku po to, żeby wspierać partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewniać wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.

CELE FUNDACJI
1. Fundacja ustanowiona jest w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia, a w szczególności:

1.1. Budowania świadomości społecznej na rzecz podejmowania decyzji w ochronie zdrowia w oparciu o dowody naukowej skuteczności i efektywności procedur terapeutycznych.
1.2. Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie zdrowia pochodzących z doświadczeń międzynarodowych lub lokalnych.
1.3. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.
 1.4. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych polegających na optymalizacji i racjonalizacji  wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia, w sposób zwiększający korzyści pacjentów.
5.1 Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami (rządowym, samorządowym, biznesowym, naukowym, pozarządowym itp.) działających na rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności  opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
6.1 Budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową, samorządami i mediami w celu tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności  opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
7.1 Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w Polsce w procesie konsultacji społecznych i podejmowania decyzji w ochronie zdrowia poprzez świadome korzystanie z praw pacjenta i praw obywatelskich.
8.1 Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy jakości, standardów i dostępności  usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.


Dane Fundacji:
KRS 0000420212
NIP 9522119578
REGON 146134960